ZALOGUJ   |   PRZYPOMNIJ HASŁO   |   REJESTRACJA

Formularz kontaktowy


Rezygnacja z udziału w konkursie
Strona wyświetla się nieprawidłowo
Nie mogę założyć profilu
Nie mogę założyć lokaty w Toyota Bank
Inny temat
REGULAMIN AKCJI  |  REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG  |  KONTAKT  |  TABELA OPROCENTOWANIA
PARTNER AKCJI:   


Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 51233, kapitał zakładowy w wysokości 71.000.000 zł wpłacony w całości, NIP: 521-30-92-922.

Uczestnikami Akcji mogą być:
a. osoby, które posiadają aktywne Konto Jedyne w Banku otwarte w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank
b. osoby, które dokonały rejestracji w dedykowanej aplikacji w ramach poprzednich akcji organizowanych wspólnie przez Organizatora i Bank i nie dokończyły procesu składania wniosku lub zawarcie umowy o Konto Jedyne.

Uczestnikami Akcji nie mogą być: pracownicy/współpracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo, pracownicy Partnera, osoby, które w terminie od 07.04.2015 roku do 30.11.2015 roku rozwiązały z Toyota Bankiem umowę o prowadzenie Konta Jedynego.

Aby skorzystać z Akcji promocyjnej i otrzymać 50 zł premii, należy spełnić warunki określone w Regulaminie Akcji, m.in.:
• zarejestrować się w Akcji.
• założyć lokatę „Plan depozytowy na 80 dni” lub lokatę „Depozyt Plus na 6 miesięcy” na kwotę minimum 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy zł).
• utrzymać saldo minimum 7 000 zł na założonej lokacie „Plan depozytowy na 80 dni” lub lokacie „Depozyt Plus na 6 miesięcy” co najmniej do dnia 19.02.2016
• utrzymać aktywne Konto Jedyne co najmniej do dnia wypłaty premii, tj. do dnia 31.03.2016

Liczba założonych lokat nie wpływa na wysokość premii w Akcji promocyjnej.

Organizatorem akcji promocyjnej jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486